Home

Museum cao opzegtermijn

1 Voor de werknemer die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet 45 jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip een langere termijn voor opzegging gold dan volgens deze wet, blijft de oude termijn gelden zo lang hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft. Museum CAO 2018-202010 7. Opzegtermijn Aan artikel 6, lid 8 wordt het volgende toegevoegd: In individuele gevallen kan een opzegtermijn van twee maanden worden overeengekomen; de opzegtermijn voor de werkgever bedraagt dan vier maanden. 8. Kopen en verkopen van vakantie-uren Partijen willen het mogelijk maken om per museum een regeling in te voeren die mede In de cao van Museum vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Download je cao Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 30 september 202 De Museum cao 2018-2020, die oorspronkelijk tot 1 oktober 2020 zou lopen, is ongewijzigd met ten minste een half jaar verlengd tot 1 april 2021. De Museum CAO 2018-2020 vind je hier. De update per 1 januari 2020 is te lezen in de bijlage cao 2013-2015 Museum CAO 10 cao 2013-2015 Museum CAO 11 e. De werknemer die belangen heeft of verkrijgt bij octrooien of aanvragen daartoe, is verplicht hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de werkgever. Deze laatste zal beslissen of het voortduren van deze belangen al of niet verenigbaar is met het dienstverband

 1. Opzegtermijn in de CAO. Als er op de arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, is het belangrijk om na te gaan of hierin iets geregeld is over opzegtermijnen. In de CAO kan namelijk ook worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Opzeggen moet tegen het einde van de maand
 2. De cao Ziekenhuizen is van toepassing Dit zou betekenen dat op grond van de arbeidsovereenkomst jij als werkgever ook een opzegtermijn van 3 maanden moet hanteren, terwijl de wettelijke opzegtermijn vier maanden zou zijn
 3. a. In geval van opzegging, als bedoeld in artikel 2:5 lid 1 d of, indien in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een bepaling over tussentijdse opzegging is opgenomen, zijn de wettelijke bepalingen omtrent opzegtermijnen van toepassing, tenzij in deze CAO uitdrukkelijk anders wordt bepaald. b. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt als bedoeld in sub a, dient zulks.
 4. Je opzegtermijn mag nooit langer zijn dan 6 maanden. De opzegtermijn voor je werkgever moet bij een verlengde opzegtermijn tweemaal zo lang zijn als die voor jou is. Dit laatste mag in je cao wel weer anders worden geregeld
 5. Een cao geldt voor een hele sector of bedrijf. Met een cao ben je dus beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao. Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt
 6. der dan vijf jaar in dienst bent twee maanden, als je langer dan vijf jaar en korter dan tien jaar in dienst ben
 7. Title: Brief Author: Lisette Schmetz Created Date: 1/10/2019 1:54:49 P

CAO Museum, CAO Museum, met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws 27-01-20 Wijziging tekst CAO Museum 2018-2020 16-01-17 Nieuwe tekst CAO Museum 2016-2018 16-11-16 Onderhandelingsakkoord CAO Museum 2016-2018 26-03-15 Akkoord CAO Rijksmusea 2015-2016 02-09-13 Akkoord CAO Rijksmusea 2013-201 Cao-partijen willen werkgevers en werknemers stimuleren om grotere contracten overeen te komen. Zij zullen zich eveneens maximaal inspannen zodat aan het einde van de looptijd van deze cao 90 % van de in dienst zijnde werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Jaarlijks zullen cao-partijen dit evalueren Deze cao kent een looptijd van 1 september 2019 tot 1 juli 2021. Algemeen verbindend verklaring. De nieuwe cao reisbranche is nog niet algemeen verbindend (avv) verklaard. Dit betekent dat de gemaakte afspraken in de cao reisbranche voor de periode 1 september 2019 - 1 juli 2021 nog niet gelden voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij ANVR De opzegtermijn voor de oproepkracht die werkt op basis van een nulurencontract is aldus per 1 januari 2020 de verkorte opzegtermijn van vier dagen. Is deze uitzondering niet van toepassing dan heeft de werknemer nog steeds een opzegtermijn van twee maanden. De aangepaste tekst van de cao treft u hier aan. Bron: Sociaal Werk Nederlan Museum | Rijksmusea 2015 - 2016 Nieuws. 27-01-2020 Wijziging tekst CAO Museum 2018-2020; 16-01-2017 Nieuwe tekst CAO Museum | Rijksmusea 2016-2018; 16-11-2016 Onderhandelingsakkoord CAO Museum 2016-2018; 18-08-2015 Nieuwe tekst CAO Museum 2015-2016; 26-03-2015 Akkoord CAO Rijksmusea 2015-2016; 04-09-2013 Akkoord CAO Rijksmusea 2013-2015; 07-03-2011 Principeakkoord CAO Rijksmusea 2010-201

De arbeidsovereenkomst kan op de volgende wijzen worden beëindigd: Door wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer, op een gezamenlijk te bepalen tijdstip.. Tijdens de proeftijd zonder inachtneming van een opzegtermijn. a. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van korter dan 6 maanden eindigt van rechtswege. b. Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of [ Opzegtermijnen. Zoals in het ambtenarenrecht zijn er ook in het arbeidsrecht verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als werknemer kun je zelf ontslag nemen. Je moet dan wel een opzegtermijn in acht nemen die kan variëren, maar deze is minimaal één maand. Als je 1 september uit dienst wilt, moet je voor 1 augustus. Opzegging geschiedt met inachtneming van de opzegtermijnen tegen het einde van de maand bij salarisbetaling per maand en tegen het einde van de vierweken-periode bij salarisbetaling per vier weken. Deze informatie is gebaseerd op de CAO metaal en techniek 2013 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen

De opzegtermijn voor de oproepkracht die werkt op basis van een nulurencontract is aldus per 1 januari 2020 de verkorte opzegtermijn van vier dagen. Is deze uitzondering niet van toepassing dan heeft de werknemer nog steeds een opzegtermijn van twee maanden. De aangepaste tekst van de cao treft u hier aan vijftien jaar of langer in dienst: opzegtermijn van vier maanden Ook voor flexwerkers met een detacheringsovereenkomst geldt de wettelijke opzegtermijn De cao is belangrijker dan je contract. Wanneer een arbeidsovereenkomst iets bepaalt wat de cao niet toelaat, gaat de cao voor. Dat neemt niet weg dat een arbeidsovereenkomst vaak in het voordeel van de werknemer mag afwijken van de cao (bij een minimum-cao of waar een standaard-cao dit toelaat). Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou

Cao Museum - FN

 1. g is, bij beëindiging van de uitzendovereenkomst die langer dan 26 weken had geduurd, verplicht om dit ten
 2. Onder toepassing van dit cao-artikel kan schriftelijk worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7:672 lid 2 en lid 3 BW. Verlenging opzegtermijn werknemer tot twee maanden geldt ook voor de werkgever 3. In de individuele arbeidsovereenkomst kan de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer schriftelijk worden verlengd tot twee maanden
 3. Langere opzegtermijn Uw werkgever kan met u een langere opzegtermijn afspreken. Deze afspraak moet hij dan in het contract zetten. Let op: de opzegtermijn van uw werkgever moet 2 keer zo lang zijn als die van u. Kortere opzegtermijn Uw werkgever kan met u een kortere opzegtermijn afspreken als dit in uw cao staat
 4. Cao voor de Contractcateringbranche - publieksversie 13 Preambule Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche, looptijd 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. De cao Contractcateringbranche met looptijd 1 januari 2018 tot 1 april 2019 was reeds geëxpireerd
 5. CAO Rijk, waar vakbonden en werkgever Rijk de tekst van de cao en relevante documenten 25.1 Opzegtermijn voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst 25.2 Einde dienstverband bij AOW-leeftijd 25.3 Aanvulling op werkloosheidsuitkering bij einde dienstverband 25.4 Vakantie 25.5 Ouderschapsverlof 25.6 Individueel keuzebudget 25.7.
 6. gen (ABU), gevestigd te Amsterdam, als partij ter ene zijde, 2

Museumcao 2018-2020 Museumcontac

In de situatie dat de opzegtermijn van de werknemer is verlengd (bijvoorbeeld van 1 naar 2 maanden) en de werkgever geen opzegtermijn van 4 maanden wil hebben (de hoofdregel bij verlenging is minimaal het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer, dus 4 maanden), kan de werkgever dit alleen doen als er een CAO van toepassing is waarin dit is toegestaan Dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat u 1 maand van te voren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand 12 CAO VO 2020 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepalingen Cao Collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs Carrièrepatroon De wijze waarop de werknemer het maximumsalaris van zijn functie bereikt, als aangegeven in bijlage 9 van deze cao Centrale dienst De rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 53b van de WV In de beëindigingsovereenkomst leggen u en uw werknemer vast op welke datum het dienstverband eindigt. Houd daarbij altijd rekening met de opzegtermijn.De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn Nee, dit kan verschillen per cao. Daarom zoomen we in op de huidige cao reisbranche (met looptijd tot 1 november 2018) en de gemaakte afspraken hierin over dit onderwerp. Opzegtermijn in de cao reisbranche In de reisbranche geldt er bij opzegging van het dienstverband door de werkgever of door jouzelf een opzegtermijn van 2 maanden

Welke opzegtermijn geldt er voor een werknemer die wil

Hoe zit het in de zorg met

Artikel 2:6 Opzegging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlan

Opzegtermijn - FN

1 CAO NS 2017-2020 1 Algemeen 1 Leeswijzer 2 Begripsbepalingen 3 Looptijd en nawerking 4 Tussentijds wijzigen 5 Verstrekken 6 Werkingssfeer 15 Opzegtermijnen 16 Werkzaamheden verrichten op aangewezen plaats 17 Verrichten van andere dan de eigen functie 18 Werkzaamheden verrichten op elk tijdsti CAO VEILIGHEIDSDOMEIN (VOORHEEN CAO BEVEILIGING) 1 OKTOBER 2019 TOT 1 OKTOBER 2021 Deze collectieve arbeidsovereenkomst (hierna verder te noemen: cao) is van toepassing op werkgevers die zijn aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. Deze cao bestaat uit protocolafspraken en 53 artikelen. DIGI-

Cao Tentoonstellingsbedrijven - FN

Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; gewijzigd 29 juli 2020 2 Dit is de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met cao-nummer 301, die geldt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 CAO in acht te nemen voor personeel dat bij hem in dienst is. 1.1.2 De bepalingen in deze CAO hebben een minimumkarakter met uitzondering van de bepalingen in de artikelen 2.16, 4.1 tot en met 4.4 CAO en die een standaardkarakter kennen. Standaardbepaling Artikelnumme Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst die.

Hoe zat het ook alweer met de opzegtermijn! - Hanze

Cao Kraamzorg In 2017 kwam de eerste cao tot stand voor 10.000 werknemers in deze sector (voorheen vielen werknemers onder de Cao VVT). De huidige cao loopt va Cao universitair medische centra 2018-2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht +31 30 273 98 80 nfu@nfu.nl www.nfu.n Fokus 2020 - 2021 Nieuws. 21-04-2020 Nieuwe tekst CAO Fokus 2020-2021; 18-04-2019 Nieuwe tekst CAO Fokus 2019; 13-07-2018 Nieuwe tekst CAO Fokus 2018; 19-02-2018 Principeakkoord CAO Fokus 2018; 11-08-2017 Wijziging tekst CAO Fokus 2017; 08-02-2017 Nieuwe tekst CAO Fokus 2017; 04-04-2016 Nieuwe tekst CAO Fokus 2015-2016; 07-12-2012 Principeakkoord CAO Fokus 2013; Generie CAO PO 2019-2020 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs Uitgave PO-Raad Utrecht, 24 maart 2020 Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl www.aob.nl www.avs.nl www.cnvo.nl www.fvov.nl www.fnvoverheid.n Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker, die in Nederland werkzaam is in een onderneming in de Retail Non-Food waar de omzet voor ten minste 50% afkomstig is uit een of meer van de volgende activiteiten: 1. De.

CAO Museum 2018-2020 - FlexNieuw

Basis­cao is ­ net als bijlage C van de HP­cao ­ een hulpmiddel om de huidige tekst te vergelijken met die van de cao voor 2015/2018. Vetgedrukte en niet vetgedrukte cao-bepalingen • Binnen het kader van deze cao kan op concern­, bedrijfs­, branche­ of regioniveau een MetalektroB­cao (afgekort: MB­cao) worden afgesloten CAO voor het Uitgeverijbedrijf 1 maart 2017 t/m 31 mei 2019 . 7. Stages • De afspraken in P1.1 over stages en stagevergoedingen worden in de cao opgenomen. Sociaal plan • In de cao zal een definitie van een 'sociaal plan' worden opgenomen Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. In dit bericht leest u meer over het principeakkoord Principeakkoord cao-hbo 2018-2020 Inleiding De werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen enerzijds en de vakorganisaties Algemene Onderwijsbond, FNV Overheid, de UNIENFTO/FvOv, CNV Onderwijs (onderdeel van CNV Connectief) anderzijds hebben op 21 maart 2018 een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor d Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU en de cao NBBU, beiden voor uitzendkrachten, nu volledig geharmoniseerd. Op deze manier hebben alle uitzendkrachten hetzelfde pakket arbeidsvoorwaarden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje. De belangrijkste wijziginge

Reiswerk - CAO reisbranche werkgeve

 1. Cao-partijen zijn op 5 december 2018 tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe Cao Apotheken 2017-2019. Deze zijn opgenomen in deze Cao. Ook hebben cao-partijen de volgende procesafspraken gemaakt die gedurende de looptijd van de Cao nader worden uitgewerkt: Ov
 2. Located just four kilometers from Magdalena de Cao (Ascope district in Trujillo) and inside the El Brujo Archaeological Complex, the Cao Museum houses the famous Lady of Cao mummy, as well as various archaeological remains found in The Huaca Cao Viejo.Join us to learn more about this fascinating museum, its history and the culture that it transmits to the world
 3. De Museum CAO 2018-2020 schrijft voor dat de directie onderzoekt of de overgangs- en garantieregelingen met de vakbonden kunnen worden afgesproken. Dit betekent dat onderhandelingen worden gevoerd met de vakbonden op collectief niveau. De communicatie naar de werknemers.
 4. In een CAO kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat de werknemer een opzegtermijn van twee of drie maanden in acht moeten nemen. Als er in de CAO sprake is van een verlenging van de opzegtermijn van de werknemer, dan hoeft de opzegtermijn van de werkgever niet te verdubbelen

De opzegtermijnen in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijken van de wettelijke termijn. terug naar boven. Zelf ontslag nemen. Als je zelf ontslag neemt, geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst Wat is de opzegtermijn? Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, is de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer twee loonperioden. De opzegging kan per dag geschieden en hoeft dus niet aan het einde van de maand Gevolg daarvan is dat voor de werkgever de wettelijke opzegtermijn van drie maanden geldt. Schriftelijk vastleggen. Zowel bij cao als in de arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Zorgvuldigheid is daarbij van belang Is uw opzegtermijn langer dan 1 maand? Dan moet die van uw werkgever 2 keer zo lang zijn. Stel: u spreekt een opzegtermijn af van 5 maanden. Dan moet uw werkgever zich houden aan een opzegtermijn van 10 maanden. Kortere opzegtermijn U mag een kortere opzegtermijn afspreken met uw werkgever als dit in uw cao staat

Informatie over de wettelijke opzegtermijn (artikel 7:672 BW) Burgerlijk Wetboek Boek 7 | Artikel 672. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen Dan vraag je een gesprek aan met je leidinggevende of HR en vertel je dat je ontslag neemt. Je bevestigt jouw ontslagverzoek daarna schriftelijk. In jouw arbeidsovereenkomst vind je meestal informatie over de opzegtermijn. Als dat niet zo is, kun je de algemeen geldende opzegtermijn binnen de reisbranche terugvinden in de cao voor de reisbranche Voor de werkgever is de duur van de opzegtermijn afhankelijk van de duur van het dienstverband. De volgende opzegtermijnen gelden alleen voor de werkgever: • 1-5 jaar in dienst: een opzegtermijn van één maand • 6-10 jaar in dienst: een opzegtermijn van twee maanden • 11-15 jaar in dienst: een opzegtermijn van drie maande

Tekst Cao Sociaal Werk 2019-2021 aangepast Platform

In de arbeidsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken tot een opzegtermijn van maximaal 6 maanden. In dat geval moet de opzegtermijn voor je werkgever minimaal twee keer zo lang te zijn. Let op: Als je zelf ontslag neemt, dan heb je in principe geen recht op een WW-uitkering en als je ziek bent geen recht op ziektewet uitkering Museum CAO 2018-2020 27 Bijlage 1a /Salarisverhogingen\ Per 1 oktober 2018 worden de salarisschalen van 1 oktober 2017 verhoogd met 2,25%. Per 1 oktober 2019 worden de salarisschalen van 1 oktober 2018 verhoogd met 2,50% Opzegtermijn In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen (maximaal 3 maanden). Functiewaardering en inschalin Op deze website vindt u uitgebreide en duidelijke informatie over CAO's, salaris informatie, kostenvergoedingen, verlofregelingen, etc 1 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 1 - 1 - 2020 tot 1 - 1 - 2021 Disclaimer De òWSGO in 22-11-2019: Deze cao is formeel nog niet tot stand gekomen. oprichting ó en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben same

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Museum Rijksmusea 2015

 1. De opzegtermijn voor de werknemer mag langer zijn dan een maand maar dan geldt voor de werkgever het dubbele. Dus bij twee maanden opzegtermijn voor de werknemer geldt dat de werkgever een opzegtermijn van vier maanden heeft. Dit alles is te vinden in artikel 7:672 BW. Fictieve opzegtermijn
 2. Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen. Voorwaarden aanzegtermijn Als de overeenkomst wordt.
 3. Als jij of je medewerker de arbeidsovereenkomst willen opzeggen, moeten jullie rekening houden met een opzegtermijn. In de cao of de arbeidsovereenkomst zelf staat hoelang de opzegtermijn is. Als er geen termijn is vastgelegd, geldt de wettelijke opzegtermijn
 4. De opzegtermijn voor de werknemer kan afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Als daar geen opzegtermijn is afgesproken, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor de werknemer. Opzegging vindt normaal gesproken plaats per einde van de maand
 5. imale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) kan de werknemer kiezen uit een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract (met een ondergrens van 40 werkweken per kalenderjaar)
 6. ste één partij die de cao heeft ondertekend deze uiterlijk drie maanden voor het einde van de (verlengde) looptijd opzegt, wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - RA

 1. De CAO volgt de wet. Als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt is de opzegtermijn 1 maand. Voor werkgevers is de opzegtermijn afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer, met een maximum van 4 maanden. De opzegtermijn begint op zaterdag
 2. Home › Bestanden › cao-akkoord_2018_2020_definitief.pdf. pdf . cao-akkoord_2018_2020_definitief.pdf Downloaden pdf • 258 KB • Bijgewerkt op 10-01-2019 . Volg ons ook op: Contact . Museumvereniging Rapenburgerstraat 123 1011 VL Amsterdam. T 020-551 29 00 F 020-551 29 01 info@museumvereniging.nl. Snel naar.
 3. Als je een contract voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, zijn er regels waar je je aan moet houden, zoals de opzegtermijn en manier van aankondigen van het einde dienstverband
 4. Een kortere opzegtermijn is alleen mogelijk als dit in een goedgekeurde cao staat. Als je met je werknemer een langere opzegtermijn afspreekt, moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang te zijn als die voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag dan maximaal 6 maanden zijn en voor de werkgever maximaal 12 maanden

Normalisering, ontslag en opzegtermijnen - CNV Overhei

Naar boven ^ Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV;. c. de cao: de onderhavige collectieve. Museum cao Volg dit. Premium. 07 nov. Geld. Wat verdient een museumsuppoost? In de strijd tegen het coronavirus zijn de musea opnieuw gesloten. Bewakers hoeven tijdelijk geen mogelijk.

CAO metaal en techniek opzegtermijn - salaris-informatie

Informatie over de CAO Hoger Onderwijs (CAO HBO), de volledige tekst van de CAO, pensioen, premies, actualiteiten, etc. CAO Hoger Beroepsonderwij De opzegtermijn voor een werknemer is in ieder geval nooit langer dan 6 maanden en de opzegtermijn voor de werkgever is altijd het dubbele van de termijn voor de werknemer. 8.5 Concurrentiebeding Bij ontslag van een werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen, komt een eventueel overeengekomen concurrentiebeding te vervallen dan wel zal deze door de werkgever kunnen worden omgezet in. cao 2011-2013 verzelfstandigde rijksmusea 8 Artikel 2 Deeltijdarbeid 1. Verzoek tot deeltijdarbeid De Wet Aanpassing Arbeidsduur is niet van toepassing voor zover het betreft het recht op vermeerdering van de overeengekomen arbeidsduur > CAO Arcadis 2017-2018 (06-02-18) > CAO Arcadis 2016-2017 (30-01-18) > Onderhandelingsresultaat CAO Arcadis 2016-2017 > CAO Arcadis 2014-2016 > CAO Arcadis 2013-2014 > CAO Arcadis 2012-2013 > Akkoord CAO Arcadis 2012-2013 > CAO Arcadis 2011-2012 > CAO Arcadis 2010-2011 > CAO Arcadis 2009-2010 > CAO Arcadis 2008-200

Tekst Cao Sociaal Werk 2019-2021 aangepast Cao, arbo

De CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) In dit gedeelte vindt u de meest recente tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK), alsmede een aantal oudere CAO's. Tevens vindt u een toelichting op een aantal CAO-bepalingen. Download hier de CAO BIKUDAK 2019-2020 (inclusie a. In geval van opzegging (of tussentijdse opzegging als dit in je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen) gelden de wettelijke opzegtermijnen. Opzegging kan alleen schriftelijk per de eerste van een kalendermaand gebeuren. Als je werkzaam bent op basis van een nuluren-contract, hoef je niet per de eerste van de maand op te zeggen Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst die. Deze informatie is bijlage bij het cao-akkoord en wordt opgenomen in de nog te verschijnen cao-tekst. Utrecht, cao-tafel Sociaal Werk, 29 juli 2019 . Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 2 van 4 Salaristabel per 1 september 2019 Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 september 2019 in euro's (+ 3,25% Christa. opzegtermijn is redelijk duidelijk. vanuitgaand dat personeelslid bij indiensttreding (2009) meerderjarig (dus 18 jaar) was heeft hij/zij ruim 4 gehele jaren al gewerkt dus 2 blokken van twee jaar = 2 keer 1 week. dit is natuurlijk een minimaal getal, het mag ook meer zijn en er kan in de arbeidsovereenkomst ook een langere termijn afgesproken zijn, die dan geldig is

Opzegtermijn van uitzendkrachten - Werkpocket Randsta

Opzegtermijn In de Cao Gehandicaptenzorg is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn (voor de werknemer 1 maand) van toepassing is tenzij anders is overeengekomen. Functiewaardering en inschaling Functies binnen de Cao Gehandicaptenzorg worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG Gehandicaptenzorg

 • Back in Black album.
 • Infinity symbol ketting.
 • Handleiding Hobby caravan 1998.
 • Voetbalschoenen maat 39.
 • Eumetsat mapviewer.
 • Openingsuren Carrefour Zemst.
 • Gorillaz saturn.
 • Steinway Tower.
 • Oorzaken onverklaarbare onvruchtbaarheid.
 • Moerbeiboom in Nederland.
 • Slingeland Ziekenhuis Varsseveld.
 • Italiaanse barok componisten.
 • UL hengel met molen.
 • Thuisonderwijs corona basisschool.
 • M.A.C FOUNDATION ICI PARIS.
 • Back in Black album.
 • MSF nederland.
 • Kannibalen.
 • Voorbeelden verbindingen scheikunde.
 • Patrick Stewart imdb.
 • Ingescheurde nagels.
 • Recreatiestrand Resort Marina Oolderhuuske.
 • Trouwjurk blauw wit.
 • Strandtent Maasvlakte.
 • Shiva Lingam opladen.
 • Appelazijn schimmelnagel.
 • Busje huren Driebergen.
 • Micro influencers belgië.
 • Jonny Lee Miller Angelina Jolie.
 • 20 november.
 • Ciabatta mozzarella, tomaat pesto oven.
 • Kingfish bakken.
 • Kleurtoon/Verzadiging Photoshop.
 • Flexibel bovengebit.
 • Bisharp shiny.
 • IPad ondersteuning.
 • Vloerverwarming in jaren 80 woning.
 • Scherm iPhone 7 Plus.
 • Kat pil geven humor.
 • Gravin van Alba.
 • Kerstkaarten achtergrond gratis.